Fiskevård, Fångstrapportering.

Tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län och Bräcke Kommun samt markägarna, så håller vi på att förbättra de vattenvägar vi har inom området. Dammar och även vägtrummor, som hindrar fiskens vandring skall åtgärdas. Många är felaktigt utlagda eller utformade på så sätt att de kan utgöra hinder för vandringen, och arbetet med dessa åtgärder ska kunna göras utan att nämnvärt störa fisket.

Föreningen har, tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län, utfört åtgärder i Stavreströmmen i form av restaurering av ”Kanalen”. Där har vi placerat ut stenar i Gimån, för att förbättra stånd- och lekplatser. Detta gjordes under 2009.

FÅNGSTRAPPORTERING!
Fångstrapporterna är en stor hjälp för oss att på ett bättre sätt förvalta fisket. Att samla in information kring hur bestånden ser ut i både Stavreströmmen men också i våra andra vatten, är en viktig fråga för oss i FVO. En god kunskap om sportfiskets fångster är en av grunderna till en bra utveckling. Denna kunskap är viktig för att kunna bedriva en bra fiskevård, anpassad efter våra förutsättningar i Stavreströmmen och i våra övriga vatten. Det är utifrån denna kunskap vi sätter våra regler och bestämmelser för hur fisket får bedrivas.