Priser & Regler

Entreprenörer.

Personer eller företag, som vill använda våra vatten till affärsverksamhet skall uppfylla följande,

  1. Skall inneha F-skattsedel eller F/A-skattsedel
  2. Skall, i god tid innan start, hos oss ansöka om att få vara entreprenör. Ansökan skall göras via mail till info@gimriver.se . Ansökan skall, förutom företagsuppgifter, innehålla kopia på godkänd F-skatt samt beskrivning av den fiskeverksamhet som avses bedrivas inom vårt område.
  3. Vara godkända av oss, vilket innebär att vi förbehåller oss rätten att, vid varje tillfälle begära kreditupplysning för aktuellt företag/person, och utifrån dessa upplysningar avgöra frågan om entreprenör ska godkännas.
  4. Av oss godkänd entreprenör skall, utöver kostnaden för varje försålt fiskekort, betala en entreprenöravgift till föreningen, som uppgår till 500 Sek/år? Avgiften skall betalas in till föreningens bankgiro senast 10 dagar efter att du godkänts som entreprenör.
  5. Entreprenören skall vid årets slut, till vår kassör, redovisa antal sålda fiskekort och inbetala kostnaden för dessa till oss.

Priser & regler!

Viktig information till dig som ska boka fiske. Vi har sänkt priset på den Gröna och Röda sträckan  till 250 :-/dygn för ”besökare” och 150 :-/dygn för ortsbor.

Kom ihåg att vi infört förbud mot användning av vadarskor med filtsula i våra vatten, på grund av risken att de kan sprida kräftpestsmittan som finns i närliggande vatten. Överträdelse innebär avstängning och avgift för brott mot våra regler, fn 2000 Sek.

Länk till, Länsstyrelsens regler om fiskeutrustning

Länsstyrelsen har satt upp regler över vad som gäller för dig som fiskar i olika vatten. Reglerna gäller för redskap, båtar, mm som används i olika vatten. Vi vill att du som fiskegäst, tar del av dessa och följer dess inriktningar.

Här nedan finns information om våra regler avseende både Stavreströmmen och våra övriga vatten. Om du vill läsa vår fiske- och utvecklingsplan och våra stadgar, så kan du göra det här.

Fiskekort.

Fiskekort får inte, utan fiskevårdsområdets godkännande, säljas vidare till annan person. Om du, av någon anledning vill överlåta ditt fiskekort till annan person, så skall du kontakta ordförande 070-5747852  info@gimriver.se eller kassör 070-2713734. Du kan även kontakta tjänstgörande fisketillsynsman. Numret hittar du på aktuellt schema för fisketillsynen som finns utlagt på hemsidan.

För att få fiska i våra vatten så behöver du ha giltigt fiskekort.

Stavreströmmen och våra andra strömmar, säsongen 2021.

Premiär söndagen den 30 maj med start kl 06.00.

Fiske 06.00 – 06.00.
Här kan du ta del av våra nya regler för fisket som gäller från och med säsongen 2021,

vadning Sjönacken

Regler fiske Stavreströmmen 2021

Gällande regler för fisket, Rött kort

Gällande regler för fisket, Övriga strömmar

Bokning av fiske i Stavreströmmen och våra andra strömmar, görs via vårt bokningssystem på Hemsidan.

Ev frågor, vänd dig till kassör Bengt Persson 070-2713734 eller e-post: bengt_e_persson@hotmail.com , eller till ordförande Hans Nordin på tel 070-5747852 eller e-post: info@gimriver.se.

Kvoterat fiske.

Fiskekortet kan laddas ner i din mobil eller skrivas ut. Fiskekort skall bäras synligt, eller kunna uppvisas på förfrågan från fisketillsynsperson.

”Fönsteruttag” gäller i Gimån och Stavreströmmen vilket innebär att öring som är mellan 40-55 cm (ca 0,7-1,5 kg) får tas upp. För harr gäller minimimåttet 35 cm. En Öring och en Harr/kort och dygn får tas upp.
Från och med säsongen 2019 har vi också infört att du ska ha klass 5 på flugspö för att flugfiska hos oss.

Bag limit 1 harr + 1 öring

Övre Gimåns FVO förbehåller sig rätten att stänga viss sträcka i samband med kurser och utbildningsdagar.

Stavreströmmen är indelad i 8 namngivna fiskesträckor som i sin tur ingår i 3, färgmarkerade fiskeområden, se karta. Dessa områden har en högsta kvotering av antal spön/dygn. Se mer under respektive fiskeområde.

Fångstrapportering.

Obligatorisk fångstrapportering, för öring och harr,  gäller i våra strömmande vatten. Det innebär att du skall rapportera även om du inte fått någon fångst. Rapporterar gör du på hemsidan under den fliken.

Fiskeområde 1Gulmarkerat , omfattar Sjönacken, Bropoolen, Kanalen, området ovanför fd Långränndammen. 8 platser/dygn inom område 1. Gult fiskekort.

”Fönsteruttag” gäller här, vilket innebär att öring som är mellan 40-55 cm (ca 0,7-1,5 kg) får tas upp. För harr gäller minimimåttet 35 cm.

Bag limit: en öring och en harr per dygn.

Fiskekortspriser/dygn 400 kronor

Ortbor: 200 kronor/dygn
Ungdom t.o.m. 18 år 50 kronor.

Endast flugfiske. Från E14-bron och uppströms till sjönacken, får några boende lösa ett säsongskort för flugfiske och får fiska där under förutsättning att de lämnar företräde för bokade fiskegäster. Endast en boende per tillfälle får fiska på detta kort.

Vadningsförbud gäller på sjönacken, mellan kl 22.00-06.00. Sjönacken slutar där stenarmarna börjar. Nya vadningsområden gäller för sjönacken, se

Fiskeområde 2Grönmarkerat , omfattar  fd Långränndammen, Flaket, Strömmen och Bodsjöpoolen. 8 platser/dygn inom område 2. Grönt fiskekort.

”Fönsteruttag” gäller här, vilket innebär att öring som är mellan 40-55 cm (ca 0,7-1,5 kg) får tas upp. För harr gäller minimimåttet 35 cm.

Bag limit: En öring och en harr/kort och dygn.

Fiskekortspriser/dygn, 250 kronor.

Ortbor: 150 kronor/dygn
Ungdom t.o.m. 18 år 50 kronor.

Endast flugfiske enligt våra regler.

Fiskeområde 3Rödmarkerat , omfattar Gamla fåran inklusive det lugnvatten som finns inom det området. Rött fiskekort. 2+1 platser/dygn inom område 3. Det extra kortet är avsett för ortsbor boende i byarna Mälgåsen, Stavre och Åhn.

I sträckans ”Lugnvatten” är det tillåtet med flytringsfiske som ingår i fiskekortet för den röda sträckan. Gräns för flytringsfiske är mellan det fredade området som finns mellan den gula och röda sträckan och fram till en linje vid den övre spetsen av ön (som ligger utanför den röda sträckans strömsträcka) och rakt in mot land. Flytringen får ej vara försedd med åror.

Fiskekortspriser/dygn 250 kronor.
Ortsbor 150 kronor.
Ungdom t.o.m. 18 år 50 kronor.

Endast Flugfiske.

Med hänsyn till uppväxande harr och öringar är allt fiske förbjudet i de fredningsområden som är markerade med lila streckat på kartan, och med skyltar vid området.

Gränskyltar och informationstavlor finns uppsatta. Överträdelser av gällande fiskebestämmelser beivras.

Fångstrapportering

Obligatorisk fångstrapportering gäller, för öring och harr. Vi vill att du rapporterar även om du inte fått någon fisk. Fångstrapporteringen är en viktig del i vårt arbete med Stavreströmmen som bl.a. innebär att förbättra för såväl fisk som fiskare. För att på ett bättre sätt förvalta fisket inom Övre Gimåns FVO behöver vi hjälp att samla in information kring hur bestånden i olika vattendrag ser ut. Dels för statistiken, dels för att ni som gäster ska få en uppfattning om var och hur fångsterna sker, samt för att vi skall kunna följa utvecklingen av beståndet.

Återutsättning av fisk

Chansen för återutsatt fisk att överleva är att snabbt sätta tillbaka dem i vattnet. Fiskar är mycket känsliga så undvik att ta upp fisken ur vattnet över huvudtaget, men om så sker ska det vara under så kort tid som möjligt.
Hantera fisken varsamt. Håll i fisken så lite som möjligt. Skadade fjäll gör fisken känslig för parasiter och infektioner. Om du måste lyfta fisken, fatta tag i stjärtspolen och stöd med handen under magen, vid bröstfenorna. Kläm inte över fiskens buk.
Kroka av försiktigt. Det kan vara bra att använda en peang eller fin tång för att försiktigt lirka ut kroken. Hullinglösa krokar gör att det går lättare.
För aldrig fisken fram och tillbaka i vattnet och håll fisken i skugga om det går
Risken är tyvärr överhängande att fiskens gälar skadas om de förs baklänges i vattnet. Samtidigt förs upptrampat slam in i gälarna och fisken skadas och dör. I strömmande vatten kan fisken med fördel hållas med huvudet i strömriktningen och på så sätt få friskt syrerikt vatten genom gälarna tills den själv orkar lämna platsen.

Övriga strömmar och fiskevatten

 (Fiskekorten för sjöarna skall gälla för ett kalenderår i taget):

Dygnskort: 200: – Veckokort 750: – Årskort 2000:-, gäller endast för ortsbor och fritidshusägare, (säljs hos styrelsen).

Övriga fiskekortspriser

Årskort enbart sjöarna, sportfiske (ej nät) 200: -.
Årskort enbart sjöarna; nät, ryssja, drag, utter, mete och pimpel (endast ortsbor och fritidshusägare) 200: –
För föreningar, som vill anordna fisketävlingar på de sjöar som ingår i vårt fiskevårdsområde, är avgiften 200: – i Grundavgift+ en avgift med 20: – per deltagare. En anmälningsplikt gäller för fisketävlingar, där anmälan skall göras i god tid innan tävlingen, till Övre Gimåns FVO, info@gimriver.se 

Dygnskort enbart sjöarna, sportfiske (ej nät) 200: –
Dygnskort enbart sjöarna, familj, sportfiske 200: –

Skaltjärn, 200: -/kort från och med den 6 december 2020, endast ett kort per dygn och max 3 fiskar. Kort löses endera i fiskekortautomat efter Binnåvägen, vid Skaltjärn eller via vårt Swishnummer 123 355 2171 och då ska du ändå skriva ett fiskekort i automaten där du också skriver att du Swishat. Barn (under 12 år) fiskar gratis i Skaltjärn, i målsmans sällskap. Här gäller ett barn per målsman.

Fiskekortspris för Trollingfiske och övrigt fiske i Revsundssjön, (priser och regler för Revsundssjön görs upp i samarbete med de fiskevårdsområden som verkar i sjön).

Turistfiskekort, familj vecka, 300: –

Dygnskort Enskilt (Turist)       60: –
Veckokort Enskilt (Turist)      200:-

Dygnskort Familj (Turist)         80 : –

Veckokort Familj (Turist)       300: –
Veckokort, familj                      300: –
Pris för den som driver trollingverksamhet, säsong     1000: –
Avgift per deltagare och spö, (säljes av entreprenörer)    25:-
Dygnskort Trolling (Turist)                                                 200:-

Veckokort Trolling (Turist)                                                  500:

Sportfiskekort för fiskerättsägare                                   100: -/år

Kommuninnevånare kan köpa ett årskort för hela Turistfiskeområdet för 300 kr. via kortförsäljare.

Gränsen för trolling går vid mer än 2 spön och en begränsning är satt till 8 spön.

Strömfiskekort Gimån.

Kortet omfattar 13 olika strömmar i Gimån. De strömmar som inte finns inom vårt område, kan hittas via www.giman.se

Föreningarna som samarbetar om detta är Gimdalens FVO, Storåsen/Albackens FVO, Sörbygdens FVO och Övre Gimåns FVO, vilket innebär en total sträcka på ca 80 km av Gimån. De strömmar som ingår inom Övre Gimåns FVO är Bodsjöströmmen, Mellanströmmen, Kraftverksströmmen och Grötingsströmmen. Priser: 600:- för ett 3-dagars kort och 1200:- för ett veckokort.

Överträdelser.

Fiskare som bryter mot våra regler skall betala en avgift till fiskevårdsområdet med en summa av 2000 kronor/förseelse. Styrelsen för Övre Gimåns Fiskevårdsområde, avgör från fall till fall om avgiften ska erläggas. Detta beslut kan ej överklagas. Överträdelser som beläggs med avgiften är, nätläggning på förbudsområden, nätläggning vid förbjudna tider, fiske med felaktiga redskap (spinnfiske där det är flugfiske), fiske med flytring där den ej får användas, upptag av för många fiskar, upptag av fiskar som ej håller minimimåtten. Fiske utan fiskekort är ett lagbrott och skall polisanmälas.

Skräpa inte ned i den natur som vi vill ska vara så naturlig som möjlig.

Övre Gimåns Fvof önskar Dig varmt välkommen till våra fiskevatten.