Utvecklingsplan & Stadgar

Stadgar

Övre Gimåns Fiskevårdsområdesförening.

 

Fiskeplan 2021.

 1. Fiskerättsägare får fiska gratis i Skaltjärn samt även inom hela området, med beaktande av de särskilda regler som gäller för respektive vatten och skall vid fiske, kunna uppvisa fiskerättsägarbevis, som erhålls av kassören. Alla som fiskar skall, oavsett om du är fiskerättsägare eller annan, rapportera fångst. Om du inte fått någon fisk så skall detta anges på kortet som sedan läggs ner i lådan för fångstrapporter. Den som inte rapporterar fångst, bryter mot våra regler och kan riskera att få betala en förseelseavgift på 2000 kr. Du riskerar också att bli avstängd från fiske hos oss om du inte rapporterar fångst.

 

 1. Nätfiske i sjöarna skall vara tillåtet till den 31 januari. Nätfiske får bedrivas av ortsbefolkningen samt fiskerättsägare och fritidshusägare inom fiskevårdsområdet. Nätfiske är förbjudet inom hela området efter den 31/1 och fram till öppet vatten. För nätfiske gäller sjönät med en sammanlagd maximal längd av 90 meter, och högst 6 fot djupa, märkta, väl synligt i båda ändarna med användarens namn och telefonnummer. Reglerna gäller för Revsundssjön, Nedre Bodsjön och sjön Grötingen. Ortsbor och fritidshusägare inom fiskevårdsområdets gränser har rätt att utöva nätfiske, mot lösande av nätfiskekort. Innehavare av nätfiskekort är skyldiga att ta reda på, och följa, fiskevårdsområdets gränser och regler för nätfiskeförbudet samt övriga regler av betydelse för dennes fiske. I strömmande vatten gäller ständigt nätfiskeförbud.

 

 1. Nätfiskeförbud gäller hela året inom ett område i Revsundssjön med en tänkt linje Björknäskajen – Gimmeröns nordspets – Byggeskajen. Nätfisket mellan Gimmerön och fastlandet skall bedrivas så att näten ligger minst 100 meter från nästa utlagda nätlänga, så att inte näten ligger så att vattenfåran helt stängs. Näten får inte sammanfogas med annan fiskares nät, så att längden blir mer än 90 meter.

 

 1. Nätfiskeförbud gäller hela året i Bodsjön från Gimåns utlopp i Bodsjön ner till Abborrnäsets södra udde vinkelrätt mot Åflon och området 300 meter uppströms Bodsjöns utlopp.

 

 1. Nätfiskeförbud gäller hela året i sjön Grötingen från Gimåns utlopp i sjön Grötingen till en linje i höjd med Orrnäsets norra udde vinkelrätt mot Flolandet, området 300 meter på båda sidor om järnvägsbron samt 300 meter uppströms sjön Grötingens utlopp i Gimån.

 

 1. Styrelsen kan under året utlysa fiskeförbud i visst vatten om särskilda skäl finnes.

 

 1. Fiske med gäddsax och ryssja får ske inom samma områden som nätfiske och skall vittjas minst 2 ggr per dygn.

 

 1. Gäddfiske med ryssja inom vissa förbudsområden kan tillåtas efter godkännande av styrelsen för fiskevårdsområdet.

 

 1. Håvfiske av sik får utövas under november och december månad i Bodsjöpoolen som hör till nedersta delen av Stavreströmmen, Kraftverkströmmens utlopp i sjön Grötingen samt vår del av Grötingströmmen. För håvfisket gäller ordinarie dygnspris. Årskortet skall även gälla för detta fiske.

 

 1. Obligatorisk fångstrapportering för strömmande vatten råder. Minimilängden för öring skall vara 40 cm och för harr 35 cm. I strömmande vatten är fiske med levande agn och betad krok förbjudet. I Stavreströmmarna och i våra övriga strömmar, får en öring och en harr per dygn behållas, med beaktande av bestämmelserna i ”Fönsteruttag” (Öring mellan 40–55 cm (ca 7 hg-1,5 kg) får tas upp, och de som både är större och mindre skall återutsättas). Den som inte rapporterar fångst, bryter mot våra regler och kan riskera att få betala en förseelseavgift på 2000 kr. Du riskerar också att bli avstängd från fiske hos oss om du inte rapporterar fångst.

 

I våra strömmande vatten är fiske tillåtet endast med hullinglösa krokar och max en enkelkrok på betet eller ett drag på linan med en hullinglös enkelkrok får användas. Du får inte fiska med tunnare tafs än 0.18.

 

 1. I Bodsjöströmmen, Mellanströmmen, Kraftverkströmmen och Grötingströmmen är säsongen för harrfiske förlängt till och med den 30 september.

 

 1. Fiske från båt eller annat flytetyg är inte tillåtet i strömmande vatten och inte heller i Skaltjärn.

 

 1. Föreningen har ambitionen att skapa ett fiske som tar stor hänsyn till fiskens och naturens förutsättningar så att detta har en minimal miljöpåverkan.

 

 1. Ungdomar t.o.m. 18 år får sportfiska gratis i alla vatten utom Stavreströmmen och Skaltjärn

 

 1. Entreprenörer.

Personer eller företag, som vill använda våra vatten till affärsverksamhet skall uppfylla följande,

 • Skall inneha F-skattsedel eller F/A-skattsedel
 • Skall, i god tid innan start, hos oss ansöka om att få vara entreprenör. Ansökan skall göras via mail till info@gimriver.se . Ansökan skall, förutom företagsuppgifter, innehålla kopia på godkänd F-skatt samt beskrivning av den fiskeverksamhet som avses bedrivas inom vårt område.
 • Vara godkända av oss, vilket innebär att vi förbehåller oss rätten att, vid varje tillfälle begära kreditupplysning för aktuellt företag/person, och utifrån dessa upplysningar avgöra frågan om entreprenör ska godkännas.
 • Av oss godkänd entreprenör skall, utöver kostnaden för varje försålt fiskekort, betala en entreprenöravgift till föreningen, som uppgår till 500 Sek/år? Avgiften skall betalas in till föreningens bankgiro vid kalenderårets början, dock senast den 31 januari för innevarande år.
 • Entreprenören skall vid årets slut, till vår kassör, redovisa antal sålda fiskekort och inbetala kostnaden för dessa till oss.
 • Fiskekort får inte, utan fiskevårdsområdets godkännande, säljas vidare till annan person.
 • Fiskekort som av entreprenör säljs vidare till fiskare, skall följa en prissättning som är likvärdig med fiskevårdsområdets.
 • Antal fiskekort, som av entreprenör får säljas vidare till fiskare, skall vara överenskommet med fiskevårdsområdet.

 

 1. Obligatorisk fångstrapport. Alla som fiskar skall rapportera fångst. Om du inte fått någon fisk så skall detta anges. Den som inte rapporterar fångst, bryter mot våra regler och kan riskera att få betala en förseelseavgift på 2000 kr. Du riskerar också att bli avstängd från fiske hos oss om du inte rapporterar fångst.

 

 1. Fiskekort, priser och bestämmelser inom fiskevårdsområdet: Definition för ortsbo inom vårt fiskevårdsområde (utom Stavreströmmen) = kommuninnevånare samt fritidshusägare inom Bräcke Kommun                                                                     

Stavreströmmen:

Definition för ortsbo inom Stavreströmmen = kommuninnevånare 

I Stavreströmmen, och våra andra strömmande vatten, gäller fönsteruttag. Fönsteruttaget innebär att Öring mellan 40–55 cm (ca 7 hg-1,5 kg) får tas upp, och de som både är större och mindre skall återutsättas. På den Röda sträckan gäller Catch & Release, vilket innebär att öring och harr inte får tas upp.

 

I Stavreströmmen får innehavare av aktuellt fiskekort ta upp en öring/dygn, och en harr/dygn, med beaktande av minimimått och reglerna i beslutat ”Fönsteruttag”. I våra strömmande vatten är fiske tillåtet endast med hullinglösa krokar och max en enkelkrok på betet får användas. Tunnare tafs än 0.18 får inte användas.

I hela Stavreströmmen gäller enbart flugfiske.

Alla andra redskap och beten är förbjudna, inklusive Tjecknymffiske. ( Tjecknymffiske innebär att man vanligen fiskar med en eller två upphängarflugor. Den tyngsta flugan placeras inte alltid som ändfluga. Avståndet mellan flugorna är cirka 25 centimeter och upphängartamparnas längd ungefär 10 centimeter).

Säsongspremiär 2021: Söndagen den 30 maj kl 06.00 – 31 augusti 24.00. Fiskekortets giltighet gäller mellan 06.00-06.00. Kortet skall kunna uppvisas vid begäran av fisketillsynsperson. Det Gula och det Gröna fiskeområdet i Stavreströmmen, har en generell tilldelning av 8 fiskekort/dygn och det Röda området har 3 fiskekort/dygn. 

Korten bokas på föreningens Hemsida, gimriver.se. Fiskekorten betalas direkt vid bokningstillfället. Förfrågningar och information kan fås hos föreningen via e-post info@gimriver.se .

Fiskeområden i Stavreströmmen:

Fiskeområdes-indelning i 3 olika områden, i vilka ingår följande delområden, Sjönacken, Bropoolen, Kanalen, Dammen, Flaket, Strömmen, Bodsjöpoolen samt Gamla Fåran.

Fiskeområde 1 gult område, 400: -/dygn. Ortsbo 200: -/dygn. Ungdom (tom 18 år) 50 kr/dygn. Enbart flugfiske, omfattar Sjönacken, Bropoolen, Kanalen samt Dammen. Kortet skall vid fiske bäras fullt synligt. Fastighetsägare i byn Gimån, erbjuds ett säsongskort för flugfiske, till en kostnad av 2000: -/person, och gäller uppströms vägbron. Regler för de som har ett sådant kort är; Endast en fastighetsägare i taget, som löst särskilt kort, får fiska och endast en öring och en harr/kort och dygn får tas upp, med beaktande av reglerna i det ”Fönsteruttag” som årsstämman beslutade om.

Fiskeområde 2, grönt område, 250: -/dygn. Ortsbo 150: -/dygn. Ungdom (tom 18 år) 50 kr/dygn. Enbart flugfiske: omfattar Flaket och Strömmen samt Bodsjöpoolen.

Fiskeområde 3 rött område, 250: -/dygn. Ortsbo 150: -/dygn. Ungdom (tom 18 år) 50 kr/dygn. Enbart flugfiske max 2+1 fiskekort/dygn, omfattar Gamla Fåran inklusive den nya delen. Här gäller Catch and release. Inom fiskeområde 3, finns möjlighet för ortsbor och fritidshusboende inom Åhn, Stavre och Mälgåsen att lösa ett fiskekort för 150:-/dygn utanför den kvot på 2 fiskekort som för övrigt gäller. Detta fiskekort säljs endast av kassören.

Lila streckade områden, på kartan över Stavreströmmen, är förbudsområden där fiske inte är tillåtet.

Områdets strömmar utom Stavreströmmen, samt sjöarna:

(Fiskekorten för sjöarna gäller för ett kalenderår i taget):

Dygnskort: 200: – Veckokort 800: – Årskort 1000: – gäller endast för ortsbor och fritidshusägare, (säljs hos styrelsen).

I områdets strömmar gäller att högst en öring och en harr per dygn får tas upp, med beaktande av minimimått, 35 cm för harr samt för öring gäller ”Fönsteruttag” (Öring mellan 40–55 cm (ca 7 hg-1,5 kg) får tas upp, och de som både är större och mindre skall återutsättas).

 1. Övriga fiskekortspriser inom fiskevårdsområdet.

Årskort enbart sjöarna, sportfiske (ej nät) 250: -.
Årskort enbart sjöarna; nät, ryssja, drag, utter, mete och pimpel (endast ortsbor och fritidshusägare) 150: –
För föreningar, som vill anordna fisketävlingar på de sjöar som ingår i vårt fiskevårdsområde, är avgiften 200: – i Grundavgift, + en avgift med 20: – per deltagare. En anmälningsplikt gäller för fisketävlingar, där anmälan skall göras i god tid innan tävlingen, till Övre Gimåns FVO, info@gimriver.se 

Dygnskort enbart sjöarna, sportfiske (ej nät) 100: –
Fiske från land med spö är gratis, för ortsbefolkningen, i fiskevårdsområdets sjöar utom i Skaltjärn. För detta fiske gäller ett spö per person.

Skaltjärn,

200: -/kort, endast ett kort per dygn och max 3 fiskar. Kort löses i fiskekortautomat efter Binnåvägen, vid Skaltjärn. Barn (under 12 år) fiskar gratis i Skaltjärn, i målsmans sällskap. Här gäller ett barn per målsman. Flytring eller båt får inte användas i Skaltjärn. Den båt som finns där, är till för fisketillsyn.

Fiskekortspriser för Trollingfiske och övrigt fiske i Revsundssjön, (priser och regler för Revsundssjön görs upp i samarbete med de fiskevårdsområden som verkar i sjön).

 

Dygnskort, enskild                                                             60: –
Veckokort, enskild                                                           200: –

Turistkort, familj/dygn                                                      80: –

Turistkort, familj/vecka                                                  300: –

 

Priser Trolling.

Pris för den som driver trollingverksamhet, säsong      1000: –
Avgift per deltagare och spö, (säljes av entreprenörer)    25:-
Trollingkort dygn,                                                                200:-

Trollingkort vecka,                                                               500:

Sportfiskekort för fiskerättsägare                                   100: -/år

Säsong (endast ortsbor och fritidshusägare)                 1000: –
(i detta pris ingår även annat sportfiske i sjön)
Gränsen för trolling går vid mer än 2 spön/båt. 

 1. Strömfiskekort Gimån

Föreningarna som samarbetar om detta är Gimdalens FVO, Storåsen/Albackens FVO, Sörbygdens FVO och Övre Gimåns FVO, vilket innebär en total sträcka på ca 80 km av Gimån. De strömmar som ingår inom Övre Gimåns FVO är Bodsjöströmmen, Mellanströmmen, Kraftverkströmmen och Grötingströmmen. Priser: 800: – för ett 3-dagars kort och 1300: – för ett veckokort.

 1. Överträdelser.

Fiskare som bryter mot våra regler skall betala en avgift till fiskevårdsområdet med en summa av 2000 kronor/förseelse. Överträdelser som beläggs med avgiften är, nätläggning på förbudsområden, nätläggning vid förbjudna tider, fiske med felaktiga redskap (spinnfiske där det är flugfiske), fiske med flytring där den ej får användas, upptag av för många fiskar, upptag av fiskar som ej håller minimimåtten. Fiske utan fiskekort är ett lagbrott och skall polisanmälas.

 1. Fisketillsyn inom fiskevårdsområdet.

Föreningen eftersträvar en effektiv bevakning av fisket. Tillsynsman och fiskeguide ska kunna informera fiskare om regler för hur fisket får bedrivas samt hur man hanterar fisk som inte skall tas upp. Tillsynen skall, i huvudsak inriktas på att övervaka våra strömmande vatten men sjötillsynen får inte glömmas bort. För Revsundssjön gäller att tillsynen fördelas mellan de FVO som finns i sjön.

Fisketillsynspersonerna ersätts med arvode och milersättning, enligt överenskommelse.

 1. Försäljningsställen för fiskekort.

Följande försäljningsställen för fiskekort skall finnas:
OK/Q8 i Gällö, Bräcke Sport & Fritid, Kjellbergs Motor i Bräcke och Gun Jonsson i Grötingen samt Turistbyrån i Bräcke. Kortautomat vid Skaltjärn. Bengt Persson.

Fiskekort för Stavreströmmen säljs endast via gimriver.se

Nätfiskekorten skall endast säljas av styrelsemedlemmarna, eller utvalda fiskekortsförsäljare, som utses av styrelsen. Trollingfiskekorten säljs av utvalda fiskekortsförsäljare.

23. Provision

Provisionen till fiskekortsförsäljarna ska vara 15%. Särskild ersättning kan utgå vid behov.

24. Fiskerättsägarbevis

Fiskerättsägarbevis kan erhållas av kassören. Varje fiskerättsägare skall alltid kunna visa upp giltigt fiskerättsägarbevis vid fiske inom området.

25. Utveckling av Fiskevårdsområdet

Vi har en utvecklingsgrupp, som har i uppdrag att ta fram förslag till styrelsen, över hur fisket inom fiskevårdsområdet kan utvecklas. Styrelsen har tillsatt Hans Sjöström (en erfaren fiskare från Sundsvall) och Mattias Burkhard (bor inom kommunen) samt Leif Lindberg från styrelsen.

26. Information

Styrelsen får i uppdrag att se över åtgärder för fisket. Styrelsen skall uppdatera föreningens hemsida för Internet, http://www.gimriver.se  och hålla övrigt, av föreningen producerat informationsmaterial aktuellt.